vaakkil

இந்த மாதிரி தமிழ்க் குறுக்கெழுத்துப் புதிர்கள் உங்களுக்குப் புதிதென்றால் இங்கே (http://www.sparthasarathy.com/crosswords/tamilcwintro.html) சென்று திரு. வாஞ்சிநாதனின் அருமையான விளக்கத்தையும், இங்கு (http://tinyurl.com/Introtoxwordsbypartha) உள்ள திரு. பார்த்தசாரதியின் அருமையான விளக்கத்தையும் படிக்கவும். இந்தக் கட்டங்களில் சாதாரண ஆங்கில ‘கீபோர்ட்’ விசைகளை உபயோகித்தே தமிழ் எழுத்துக்களை நிரப்ப முடியும். உதாரணமாக, ‘புதிர்’ என்று எழுதுவதற்கு ‘puthir’ என்று டைப் செய்ய வேண்டும். எந்த விசைக்கு எந்த எழுத்து என்ற விபரம் இந்தப் பக்கத்தின் இறுதியில் இருக்கிறது. விடைகளை அனுப்பப் புதிர்க் கட்டங்களின் அடியில் உள்ள ‘Submit Answers’ என்ற ‘லிங்க்’-ஐ சொடுக்கவும். ஒரு கட்டத்தைத் தட்டினால், அந்தக் குறிப்புக்கான எல்லாக் கட்டங்களும் பளிச்சிடக் காணலாம். நீங்கள் தட்டிய கட்டம் குறுக்கு மற்றும் நெடுக்குக் குறிப்புகளுக்குப் பொதுவானதென்றால், மீண்டும் அந்தக் கட்டத்தில் தட்டினால், குறுக்கு அல்லது நெடுக்கு குறிப்புக்கு மாறும். செய்து பார்த்து உங்கள் எண்ணங்களை puthirmayam@gmail.com என்ற விலாசத்திற்கு அனுப்பவும்.........

வாக்கில்

This is a web based solver for Tamil crosswords that lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthirmayamgmailcom.


குறுக்காக:
1.இதை முதலில் பாடிடுங்கள். உள்ளே இருப்பவை சிதிலமடைந்தவை (6)
5.குரானை பெரும்பகுதி கொண்டு நிறைவுறாத அயோத்தி நாயகன் ( 4)
6.எதுகையுடன் வீண் பேச்சு. பின்னால் கன்று கட்டலாம் (3,3)
7.பார்த்து வா. அதிர்ந்தால் மெய் நீங்கும் . 'அடிகள் காசினியில் தோயா'து (3)
8.பாரதி வரிகளில் இவையெல்லாம் கோயிலாக்க வேண்டும் (4,3)
11.போலி சுமந்த குரங்கு எப்போதாவது இந்தி (2)
12.மார்கழி ராசு உட்கொண்டது கொஞ்சமாகவும் இல்லை அதிகமாகவும் இல்லை (4)
14.முடியாத மலை நாடன் இணைய (2)
15.பூத்த வினாடி மெய்யில்லை. பட்டணத்தில் வந்தவரின் பணியாள் (2,3)
16.ஈசனின் இமயக் கோவில் கேளாதார் பெரிதும் முடியாத விளையும் பயிர் (5)

நெடுக்காக:
1.காத்திருக்கும் கிள்ளைகளை ஏமாற்றி வெடிப்பது உறக்கத்துக்கு உகந்ததாம் (4,3)
2.ஆய்ச்சியர் கணக்கு சுவரில் ஒரு பொட்டு. இதில் புல்லிருக்கும், நீளோசைப் பள்ளியிருக்கும் (2,3)
3.தரையில் தலைகீழாய் உருளு , புள்வரல் தேடி (3)
4.ஐயர் வீட்டு நல்ல பிள்ளை வரம்பு மாறினால், எல்லா வகுப்பினரும் வாழலாம் (5,3)
7.கடையற்ற அரவு, நடுவற்ற சேது பிறமொழியில்வெடிக்கலாம், வலி போக்கலாம் (2)
9.தங்கத்தில் ஏற்ப (2)
10.பித்தனல்ல உள்ளுக்குள் வாய்த்த வடவர் சொல் (4)
13.தாமாக ஆறா எதுவும் ஆகவிட்டு வேறுபடாதா?
14.சேய் மணம் தரும் உபகரணம் பரிக்குதவும் (3)
15.மலர்ந்து மலராதது வடக்கே பூதம், மேலும் வாக்கில் (2)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Popular posts from this blog

apaaku varaadha kuRaiyai

pookkuzhi

arivai