Posts

Showing posts from June, 2017

thangach changkili answer

தங்கச் சங்கிலி குறுக்காக: 5.அந்தணரை செற்றல் (அதனால் வரும் தோஷம்) (4,3)பிரும்ம ஹத்தி 6.வள்ளுவரின் கொம்பர் ஏறும் விளிம்பு (2) நுனி க்கொம்பர் 7.திருவிழாக் கும்பலில் மறைந்து கற்பித்தோரைப் போற்றும் நிலை (2,3)குரு பக்தி 8.வெளியே பதட்டம் உள்ளே சூடில்லை (4)தட்பம் 9.கை பொத்தி மெய் விதிர்த்து கலங்கிய மலை (3) பொதிகை 11.கத்தியால் வேறு பட்ட விஸ்வாமித்திரர் வேள்வியில் (5)யாகத்தில் 13.இடைவிட்டு சாப்பிட வந்தால் நையப் புடைக்க (வாய்ப்பு) (2)சாட 14.துணையாய் நிற்கும் கை கலக்கத்தில் காரம் கக்கும் (4,3)காக்கும் கரம் நெடுக்காக: 1.அவசரத்தில் விரும்பித் தேட முன்னேற்றம் கிடைக்கும் (6)அபிவிருத்தி 2.பாதி தேடி படுக்கும். அதைத் தேடி வந்த விமான நிலையம் வட ஆப்பிரிக்க மாலியில் (5)டிம்பக்டு 3.வட நாட்டு சகோதரி (3)பெ க ன் 4.நிலவைத் தொடரும் துல்லியம் புத்தி கூர்மை (2,4)மதி நுட்பம் 8.பொறுக்கி எடுத்து வரம் தந்ததில் ஏமாற்று வேலை இருக்கு (5)தந்திரம் 9.தங்கச் சங்கிலி இல்லை. மஞ்சள் வெயில் அந்தி (2,2)பொன் மாலை 10.இது காலா கையா? இதில் தானே ஏதும் செய்ய முடியா நிலை (4)கையாலாகா 12.பாடம் இல்லா …

edirum pudhirum vidaikaL

எதிரும் புதிரும் :விடைகள் குறுக்காக: 1.எந்த நேரமும் ஒரு புதிய உயிரைக் கொணரத் தயாராய் உள்ளவள் பின்னால் பிணி (2,2,4) நிறை மாத கர்பிணி 6.பாதி உரையில் சுக்காய் இணைந்தது கறிக்கு உதவும் (5)சு ரை க்காய் 7.சோக்கு நடுவே கொஞ்சம் பாறாங்கல் கலந்து சமை (4) கொஞ்சம் பாறாங்கல் = றா . சோறாக்கு ( அதென்ன சோக்கு ? அது joke ) 9.தலை கொண்ட வேல் வேல், இடை தந்த பழம் , முக்காலும் உந்தன் கஜ ராஜன் (2,4)தலை கொண்ட வேல் வேல்= வே, வே .இடை தந்த பழம் = ழ ராஜன்= வேந்தன் . வேழ வேந்தன் 12.ஊழ்தனை எதிர்கொள் (2) விதி ---தி வி 13.லம்போதரன் உட்கொண்ட மாதிரி (2) போல = மாதிரி 14.(ஆத்தாளின்) கோரம் தாங்குபவர் கோவம் விட்டுக் கலங்கின் அவர் பணம் போட்டவர் என உணர்க (6)கோரம் தாங்குபவர்- கோவம்=ர தாங்குபர் ~ பங்குதாரர் = பணம் போட்டவர் 15.அருமையாய் ஆடு வளர்த்து உள்ளே சாவுக்கா கொடுப்பது? (2)உள்ளே சாவுக்கா --காவு 16.எதிரும் புதிரும் ஒன்று சேர்ந்தது பாலம் (2)சேர்ந்தது--சேது =பாலம் நெடுக்காக: 1.அச்சச்சோ, நில்லாது (போகும்) ஆறு. அதில் தேடினால் கிடைக்கும் மதி(ய) உணவு (3,2)மதி(ய) உணவு = நிலா ச் சோறு 2.…

vaakkil

இந்த மாதிரி தமிழ்க் குறுக்கெழுத்துப் புதிர்கள் உங்களுக்குப் புதிதென்றால் இங்கே (http://www.sparthasarathy.com/crosswords/tamilcwintro.html) சென்று திரு. வாஞ்சிநாதனின் அருமையான விளக்கத்தையும், இங்கு (http://tinyurl.com/Introtoxwordsbypartha) உள்ள திரு. பார்த்தசாரதியின் அருமையான விளக்கத்தையும் படிக்கவும். இந்தக் கட்டங்களில் சாதாரண ஆங்கில ‘கீபோர்ட்’ விசைகளை உபயோகித்தே தமிழ் எழுத்துக்களை நிரப்ப முடியும். உதாரணமாக, ‘புதிர்’ என்று எழுதுவதற்கு ‘puthir’ என்று டைப் செய்ய வேண்டும். எந்த விசைக்கு எந்த எழுத்து என்ற விபரம் இந்தப் பக்கத்தின் இறுதியில் இருக்கிறது. விடைகளை அனுப்பப் புதிர்க் கட்டங்களின் அடியில் உள்ள ‘Submit Answers’ என்ற ‘லிங்க்’-ஐ சொடுக்கவும். ஒரு கட்டத்தைத் தட்டினால், அந்தக் குறிப்புக்கான எல்லாக் கட்டங்களும் பளிச்சிடக் காணலாம். நீங்கள் தட்டிய கட்டம் குறுக்கு மற்றும் நெடுக்குக் குறிப்புகளுக்குப் பொதுவானதென்றால், மீண்டும் அந்தக் கட்டத்தில் தட்டினால், குறுக்கு அல்லது நெடுக்கு குறிப்புக்கு மாறும். செய்து பார்த்து உங்கள் எண்ணங்களை puthirmayam@gmail.com என்ற விலாசத்திற்கு அனுப்பவும…

Vote House

This is another trial puzzle. The clues for this Tamil puzzle are in English . Your responses however will be in Thamizh . I would like to get a feedback on this, not just the solved response I feel I have benefitted from the feedback on Dotless
வோட் ஹௌஸ் This is a web based solver for Tamil crosswords that lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthirmayamgmailcom.
குறுக்காக:
1.Ruins,thunder,sing and toddy (6) 5.Endless AyOdhyaa hero with his prefixed dynasty covering a good part of Koran(4) 6. gossip rhyming tethering rope (3,3) 7.Look as you come with no consonant without touching terra firma (3) 8. Where Bharathi wanted us to build temples (4,3) 11.Monkey with traditional fake letter,sometimes in Hindhi (2) 12.re…

dotless

the clues in this tamil puzzle are in english . The answers have to be in Tamil . Don't take this too seriously
டாட்லெஸ் This is a web based solver for Tamil crosswords that lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthirmayamgmailcom.
குறுக்காக:
1.special feature combining syrup and a great part of dynasty (7) 5.Like incomplete pollen (2) 6come instant full of fragrance (2,3). 7. a slang bird and nest may spread (4,3) 9.three fourths of a hoof may hold water and fish (3) 10.unfinished polio is not quite genuine (2) 12.the land Bharathi asked holding the sixth note may hang upto the shoulders (3) 13.Maayavan's maNNadi is endless . It can change into all-colours(3,5)
நெடுக்காக:
1. Without silambam transforms into where …

kuttip puthir vidaikaL

குறுக்காக: 5.சின்னாளம்பட்டி சிறுவன் காட்டும் நகரம் (7) சின்சின்னாட்டி 6.காலில்லாத பாதம் இறைவனடி (3) பதம் 7.அல்லி படம் கொண்ட பற்பல் ஊர்கள் (5) பல்லிடம் 9.சீசாவிடம் பாலகன் உணவு (6) புட்டிப்பால் , (புட்டி பால் = புட்டியிடம் = சீசாவிடம் ) நெடுக்காக: 1.உடைந்தபின் வழுக்கும் புரத தானியம் (3,4) பாசிப்பருப்பு 2.பெண்குட்டியின் ஊர் (7) உசிலம்பட்டி ( பெண் குட்டி முத்துப் பேச்சி ) 3.கல்லிடை சமாதியான மாதுளை காதலி (5) அனார்கலி ( இந்தியில் அனார்= மாதுளை ) 4.வாடி களம் புகலாம். உள்ளே கட்டுப்பாடு இடுவேன் (5) கடிவாளம் ( இது இல்பொருள் உவமை அணி) 8.மாடல் மாறினால் இப்படி வெடிக்கும் (3) டமால்

200 milli answers

குறுக்காக: 3.இப்படிச் செய்தால் மிஞ்சுவர் சிலர் (5) கெஞ்சினால் மிஞ்சுவர் 5.பருவுக்கு தலையைக் கிள்ளி மையிட்டு கலந்தால் ஒளியே இருக்காது (5) பருவுக்கு தலையைக் கிள்ளி = ரு . + மையிட்டு = மையிருட்டு ( ஒளியே இருக்காது ) 7.(எனக்குப்) பிடித்தது பருப்பு. அதிலே உயிர்வளியோடிணைந்த (அயம்) (3,4) பிடித்தது பருப் பு ~ துருப்பிடித்த ( ஆக்சிஜன் இணைந்த அயம் (iron )) 8.விதிப்பவர் எதிர்கொள்ளும் ஆண்டு அறுபதில் ஒன்று (3) விதி ப் ப வ ர் ~ விபவ 10.வராகம் என்பது வனப்பு அன்றி வேறில்லை (4,3) வனப்பு அன்றி= வனப் பன்றி = காட்டுப் பன்றி = வராகம் 8ம் வகுப்பில் என் தமிழ் ஆசிரியர் ( சங்கர சாஸ்திரிகள் )சொல்வது நினைவுக்கு வருகிறது. உயிர் வரின் உ க்குரள் ( குற்றியலுகரம் ) மெய் விட்டு ஓடும் 12.சொற சொறப்பாக கைவிரலில் பட ஓசை குறைத்து குளிக்க (வேண்டும் ) (3) குளிக்க = நீராட . ஒலி குறைந்தால் நி ர ட 13.இந்த மரத்தடியில் லபோ திபோ என்று கத்தினால் ஞானம் வருமா, சொல்லிக்கொடு(2) போதி = சொல்லிக்கொடு 14.நல்ல காலம் வரும் பை (6) குடுகுடுப்பை 15.(வா…

Sivanadiyaar answers

குறுக்காக: 1.இன மக்கள் உள்ளடக்கி மும்தா ஜ் சயனம் (5) சமுதாயம் = இனமக்கள் 5.(பிட்டுக்கு) மண் சுமந்தாய்; அதில் கண்டேன் அன்னையர் பூமி (2,2) தாய் மண் 6.சீசர் மச்சி, நீ தரும் கல்வித் திட்டத்தில் 'நீட்' டுக்கு வழி இல்லையே (3,2) சமச்சீர் தமிழ் நாட்டில் பள்ளிக்கு கல்வியின் தரத்தை உயர்த்தாமல் அகில இந்திய மருத்துவப் படிப்பு நுழைவுத்தேர்விலிருந்து விளக்கு வேண்டும் என்று மன்றாடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் 8.உடன்பாடு வந்தாச்சு; இனி அதை சுருக்கினால் என்பொறுப்பு இல்லை (2,2) இனி உன்பாடு 9.எதிர்பார்த்தபடி பிரித்துக் கொடு (2) பகு X குப 10.கலக்கத்திலும் அன்பு உள்ளது. அது (பாசாங்கு) இல்லை (5) அன்பு உள்ளது - அது = ன்பு உள்ள ~ உள்ளன்பு 12.திரைப்படத்தில் கடைசி நட்சத்திரம் (3) ரேவதி 14.ஒட்டு விழியதில் இல்லாமல் போக அனுமதித்த (6) ஒழிய விட்டு 16.மாம்பிஞ்சின் உள்ளே பசை உண்டு (3) பிசின் நெடுக்காக: 2.அகழ்வில் கிடைத்த பானை பெரிசுகளை உயிரோடு புதைக்கவாமே! (2,4,2) முது மக்கள் தாழி 3.உண்மையான பக்தி கொண்டவர்காள், மெழு…

thaniyaay kaththu

இந்த மாதிரி தமிழ்க் குறுக்கெழுத்துப் புதிர்கள் உங்களுக்குப் புதிதென்றால் இங்கே (http://www.sparthasarathy.com/crosswords/tamilcwintro.html) சென்று திரு. வாஞ்சிநாதனின் அருமையான விளக்கத்தையும், இங்கு (http://tinyurl.com/Introtoxwordsbypartha) உள்ள திரு. பார்த்தசாரதியின் அருமையான விளக்கத்தையும் படிக்கவும். இந்தக் கட்டங்களில் சாதாரண ஆங்கில ‘கீபோர்ட்’ விசைகளை உபயோகித்தே தமிழ் எழுத்துக்களை நிரப்ப முடியும். உதாரணமாக, ‘புதிர்’ என்று எழுதுவதற்கு ‘puthir’ என்று டைப் செய்ய வேண்டும். எந்த விசைக்கு எந்த எழுத்து என்ற விபரம் இந்தப் பக்கத்தின் இறுதியில் இருக்கிறது. விடைகளை அனுப்பப் புதிர்க் கட்டங்களின் அடியில் உள்ள ‘Submit Answers’ என்ற ‘லிங்க்’-ஐ சொடுக்கவும். ஒரு கட்டத்தைத் தட்டினால், அந்தக் குறிப்புக்கான எல்லாக் கட்டங்களும் பளிச்சிடக் காணலாம். நீங்கள் தட்டிய கட்டம் குறுக்கு மற்றும் நெடுக்குக் குறிப்புகளுக்குப் பொதுவானதென்றால், மீண்டும் அந்தக் கட்டத்தில் தட்டினால், குறுக்கு அல்லது நெடுக்கு குறிப்புக்கு மாறும். செய்து பார்த்து உங்கள் எண்ணங்களை puthirmayam@gmail.com என்ற விலாசத்திற்கு அன…

kuttip puthir

குட்டிப் புதிர் This is a web based solver for Tamil crosswords that lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthirmayamgmailcom.
குறுக்காக:
5.சின்னாளம்பட்டி சிறுவன் காட்டும் நகரம் (7) 6.காலில்லாத பாதம் இறைவனடி (3) 7.அல்லி படம் கொண்ட பற்பல் ஊர்கள் (5) 9.சீசாவிடம் பாலகன் உணவு (6)
நெடுக்காக:
1.உடைந்தபின் வழுக்கும் புரத தானியம் (3,4) 2.பெண்குட்டியின் ஊர் (7) 3.கல்லிடை சமாதியான மாதுளை காதலி (5) 4.வாடி களம் புகலாம். உள்ளே கட்டுப்பாடு இடுவேன் (5) 8.மாடல் மாறினால் இப்படி வெடிக்கும் (3) Transliteration scheme:உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ…

maariyil paNam

மாரியில் பணம் This is a web based solver for Tamil crosswords that lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthirmayamgmailcom.
குறுக்காக:
2.குருடன் மண்ணிடம் கண்டது வைரக் கிரீடம் (2,4) 5.ஆழிப் பேரலை (3) 7.கரம் பற்று, விழாமல் இருக்க (2,2) 9.இடைவிட்டு எதிர்ப்படும் உத்தமி யை உடையாக்கும் உணவாகும் அரிசி (2) 12.மாரியில் பணம் தரும் அளவுகள் (5) 13.உஷ்ணமான பெயரெச்சம் மேற்கத்தியர் அணி (3) 14.திருக்குறளில் பற்று விடினும் உள்ளே குற்றம் வரும் (3) 15.தங்கு தொடர் இடையூறு (2) 17.பருத்து வரும் மல்லர் கொண்ட எயிற்றுனர் (2,6)
நெடுக்காக:
1.பிராட்டியாரை ஏமாற்றிய மாரீசனா? (2) 3.குடிமக்கள் தாங்கும் இசைக்குழல் (3) 4.பிரிட்ஜ் ஆட்டத்தில் கேட்டவன் கூட்டாளியிடம் மிச்சம் (இருக்குமா? )(3) 5.அமெரிக்க அதிபர் காண மறுப்பது. நம்மை எட்டுத் திக்கிலும் நெருக்குவது (4,3…

karaaththE baaS

இந்த மாதிரி தமிழ்க் குறுக்கெழுத்துப் புதிர்கள் உங்களுக்குப் புதிதென்றால் இங்கே (http://www.sparthasarathy.com/crosswords/tamilcwintro.html) சென்று திரு. வாஞ்சிநாதனின் அருமையான விளக்கத்தையும், இங்கு (http://tinyurl.com/Introtoxwordsbypartha) உள்ள திரு. பார்த்தசாரதியின் அருமையான விளக்கத்தையும் படிக்கவும். இந்தக் கட்டங்களில் சாதாரண ஆங்கில ‘கீபோர்ட்’ விசைகளை உபயோகித்தே தமிழ் எழுத்துக்களை நிரப்ப முடியும். உதாரணமாக, ‘புதிர்’ என்று எழுதுவதற்கு ‘puthir’ என்று டைப் செய்ய வேண்டும். எந்த விசைக்கு எந்த எழுத்து என்ற விபரம் இந்தப் பக்கத்தின் இறுதியில் இருக்கிறது. விடைகளை அனுப்பப் புதிர்க் கட்டங்களின் அடியில் உள்ள ‘Submit Answers’ என்ற ‘லிங்க்’-ஐ சொடுக்கவும். ஒரு கட்டத்தைத் தட்டினால், அந்தக் குறிப்புக்கான எல்லாக் கட்டங்களும் பளிச்சிடக் காணலாம். நீங்கள் தட்டிய கட்டம் குறுக்கு மற்றும் நெடுக்குக் குறிப்புகளுக்குப் பொதுவானதென்றால், மீண்டும் அந்தக் கட்டத்தில் தட்டினால், குறுக்கு அல்லது நெடுக்கு குறிப்புக்கு மாறும். செய்து பார்த்து உங்கள் எண்ணங்களை puthirmayam@gmail.com என்ற விலாசத்திற்கு அனுப்பவும்.…

pakaimaiyaa

இந்த மாதிரி தமிழ்க் குறுக்கெழுத்துப் புதிர்கள் உங்களுக்குப் புதிதென்றால் இங்கே (http://www.sparthasarathy.com/crosswords/tamilcwintro.html) சென்று திரு. வாஞ்சிநாதனின் அருமையான விளக்கத்தையும், இங்கு (http://tinyurl.com/Introtoxwordsbypartha) உள்ள திரு. பார்த்தசாரதியின் அருமையான விளக்கத்தையும் படிக்கவும். இந்தக் கட்டங்களில் சாதாரண ஆங்கில ‘கீபோர்ட்’ விசைகளை உபயோகித்தே தமிழ் எழுத்துக்களை நிரப்ப முடியும். உதாரணமாக, ‘புதிர்’ என்று எழுதுவதற்கு ‘puthir’ என்று டைப் செய்ய வேண்டும். எந்த விசைக்கு எந்த எழுத்து என்ற விபரம் இந்தப் பக்கத்தின் இறுதியில் இருக்கிறது. விடைகளை அனுப்பப் புதிர்க் கட்டங்களின் அடியில் உள்ள ‘Submit Answers’ என்ற ‘லிங்க்’-ஐ சொடுக்கவும். ஒரு கட்டத்தைத் தட்டினால், அந்தக் குறிப்புக்கான எல்லாக் கட்டங்களும் பளிச்சிடக் காணலாம். நீங்கள் தட்டிய கட்டம் குறுக்கு மற்றும் நெடுக்குக் குறிப்புகளுக்குப் பொதுவானதென்றால், மீண்டும் அந்தக் கட்டத்தில் தட்டினால், குறுக்கு அல்லது நெடுக்கு குறிப்புக்கு மாறும். செய்து பார்த்து உங்கள் எண்ணங்களை puthirmayam@gmail.com என்ற விலாசத்திற்கு அனுப்பவும…