karaaththE baaS

இந்த மாதிரி தமிழ்க் குறுக்கெழுத்துப் புதிர்கள் உங்களுக்குப் புதிதென்றால் இங்கே (http://www.sparthasarathy.com/crosswords/tamilcwintro.html) சென்று திரு. வாஞ்சிநாதனின் அருமையான விளக்கத்தையும், இங்கு (http://tinyurl.com/Introtoxwordsbypartha) உள்ள திரு. பார்த்தசாரதியின் அருமையான விளக்கத்தையும் படிக்கவும். இந்தக் கட்டங்களில் சாதாரண ஆங்கில ‘கீபோர்ட்’ விசைகளை உபயோகித்தே தமிழ் எழுத்துக்களை நிரப்ப முடியும். உதாரணமாக, ‘புதிர்’ என்று எழுதுவதற்கு ‘puthir’ என்று டைப் செய்ய வேண்டும். எந்த விசைக்கு எந்த எழுத்து என்ற விபரம் இந்தப் பக்கத்தின் இறுதியில் இருக்கிறது. விடைகளை அனுப்பப் புதிர்க் கட்டங்களின் அடியில் உள்ள ‘Submit Answers’ என்ற ‘லிங்க்’-ஐ சொடுக்கவும். ஒரு கட்டத்தைத் தட்டினால், அந்தக் குறிப்புக்கான எல்லாக் கட்டங்களும் பளிச்சிடக் காணலாம். நீங்கள் தட்டிய கட்டம் குறுக்கு மற்றும் நெடுக்குக் குறிப்புகளுக்குப் பொதுவானதென்றால், மீண்டும் அந்தக் கட்டத்தில் தட்டினால், குறுக்கு அல்லது நெடுக்கு குறிப்புக்கு மாறும். செய்து பார்த்து உங்கள் எண்ணங்களை puthirmayam@gmail.com என்ற விலாசத்திற்கு அனுப்பவும்.........

கராத்தே பாஸ்

This is a web based solver for Tamil crosswords that lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthirmayamgmailcom.


குறுக்காக:
2.அழகாய் வைகையில் இறங்கும் பெம்மான் உறைவிடம் (4,3)
5.'மே'யில் பனிவர ,எங்கும் நிரம்ப, மேனியில் மட்டும் இல்லை (3)
6.காசு மட்டும் கலந்தால் வடநாட்டுப் பானை விட்டது சுடும் (3)
8.கொடுத்துக் காசாக்கி வியப்புற்று பாதி போச்சு (3)
9.கோட்டானுடன் அரை பட்ட புத்துத் துணி ஏராளம் ஏராளம் (3,2)
10.மன்னார் கடலில் அரைப்படிக்கல் வழ வழப்பா? ஆரஞ்சு கல்லில்லை, உயிரினம் (4,2)
13.முடியாத கும்பல் தனை சேர்க்க (3)
14.குரவருக்கு ஒதுக்கிய தானியம் பாதி இன்று பணம் படைத்தோர் உணவுப் பட்டியலில் (3)
15.இவர்கள் கவிதைக்குத் தான் கேரளத்து தந்தங்கள் பரிசோ ? (6)

நெடுக்காக:
1.விஸ்வ பதம் தேர்ந்து இறைவனையே நினைப்பவர் (4)
2.புகழைப் பாழ்படுத்தியதாக நீதி மன்றத்தில் போடுவது (4,4)
3.அமரரான அப்துல் ரகுமான் புலவர் மன்னன் (3,1)
4.விரலிக் கோட்டத்தில் அதிரடி ஆட்டக்காரர் (3,2)
6.சாதி வேற்றுமைக்கெல்லாம் பழி சுமத்தப்படும் விண்ணப்பம் (2)
7.அங்காடியில் அகப்படும் அமிலம் (2)
10.அனுபவத்தில் வரும் பா வகை (4)
11.கராத்தே பாஸ் உள்ளுக்குள் பூஜ்யம் கண்ட மேதை (4)
12.தருமர் வாட 'தரு'வது இன்றிக் குழம்பிய பெண்டிர்(4)
13.பறந்து கூடி பந்து பறந்த பின் மாற்றிச் சொல்லடி (3)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Popular posts from this blog

apaaku varaadha kuRaiyai

pookkuzhi

arivai