Posts

vandhEmaadharam

வைதியநாதன் This is a web based solver for Tamil crosswords that lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthirmayamgmailcom.
குறுக்காக:
1.பயத்தால் வேகம் குழம்பும் (2,5) 5.ராஜராஜன் தலைநகர் எல்லைகள் உடலை இயக்கும் (2) 6.போதி மரம் போல இருந்தும் உள்ளே அமைதி இல்லை கூக்குரல் (2,2) 7.ஓரணாவாசி கண்ட புனித ஸ்தலம் (4) 9.மல்லிகைப் பூவுக்குள்ளே குறைந்த விலை இதுதான் (3) 10.மை கலந்த இப்பிறவி அடுத்ததொடு (3,3) 13.சொற்கள் இணையும்போது வரும் ய்/வ் (5,2) 14.பிரதி உபகாரம் செய் (3)
நெடுக்காக:
1.கலப்பு மொழியில் மலையைக் கல்லி கல்லை எடுக்கும் இடம் (2,3) 2.வேண்டாதவர்களைத் தள்ளிவிட விழி நோக்காத் தலம் (2,3,3) 3.'போடி குழந்தை உள்ளே' அவருக்கு நிதானம் இல்லை (2,2) 4.சைதன்யர் விசிறியோடு சென்ற திக்கு (2) 5.தபஸ்விகளின் பலத்திலும் போலி உண்டு (2,3) 8.புலவர் கூற…

baarathi urainadai 3

பாரதியின் உரை நடை அவரது கவிதைகளைப்போல் பிரபலமடையவில்லை . ஆனால் அவர் முற்போக்கு கருத்துக்கள் உரைநடையில் கவிதை களைவிட அறிவார்ந்தவை. ஒரு நூற்றாண்டு முன்னோக்கிய அவர் 'வியாசங்கள்" 1910 களின் சொற் பிரயோகம் கொண்டவை.அதில் சில சொற்கள் இங்கே வரும் (* குறியுடன்)
பாரதி உரைநடை 3This is a web based solver for Tamil crosswords that lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthirmayamgmailcom.
குறுக்காக:
1.முளைக்கவைக்கும் வில்லாளைத் தேர்ந்து தொண்டையில் எதிர்ப்புக் காட்டும் (6) * 5.ஒத்து ஊதுவாரோடு வாது ஏது? ஒத்து வாழ் (3) 6.படிப்பு தரும் புத்தி (6)* 7.உலகம் (தோன்றியது) முதல் விளக்கின் நூல் ஒருங்கிணைந்ததில்லை (3) * 8.பள்ளியில் உள் காயங்கொண்டு அஞ்சுபவன் (3,3)* 10.நம்மை நோக்கிப் பாய்தல் அரசியல்வாதியின் செயல் (3) 12.ஆபத்தில் உதவ…

baarathi urainadai 2

பாரதியின் உரை நடை அவரது கவிதைகளைப்போல் பிரபலமடையவில்லை . ஆனால் அவர் முற்போக்கு கருத்துக்கள் உரைநடையில் கவிதை களைவிட அறிவார்ந்தவை. ஒரு நூற்றாண்டு முன்னோக்கிய அவர் 'வியாசங்கள்" 1910 களின் சொற் பிரயோகம் கொண்டவை.அதில் சில சொற்கள் இங்கே வரும் (* குறியுடன்)
பாரதி உரைநடை 2 This is a web based solver for Tamil crosswords that lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthirmayamgmailcom.
குறுக்காக:
1.இதை எடுத்து ஊதினால் சந்தேகம் வரும் (3)* 3.superfast(5) 5.தாளிப்பதை விட வேகமாகச் சென்றாலும் (5) 6.காது கொண்டு பத்ராவுடன் இணையும் (3) 7.தண்ணியில் கொஞ்சம் சக்கையில் கொஞ்சம் எடுத்து ஆய்தல் (4) 10.'தன் நாட்டு நண்பன்' பாரதி கருத்துக்களை வெளியிட்டான் (3,5) 13.மேற்கண்டதின் முதலாளி 6 கு வில் தொடங்கும் ஒரு(6)*
நெடுக்காக:

bharathi urainadai 1

பாரதியின் உரை நடை அவரது கவிதைகளைப்போல் பிரபலமடையவில்லை . ஆனால் அவர் முற்போக்கு கருத்துக்கள் உரைநடையில் கவிதை களைவிட அறிவார்ந்தவை. ஒரு நூற்றாண்டு முன்னோக்கிய அவர் 'வியாசங்கள்" 1910 களின் சொற் பிரயோகம் கொண்டவை. அதில் சில சொற்கள் இங்கே வரும் (* குறியுடன்)
பாரதி உரைநடை 1This is a web based solver for Tamil crosswords that lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthirmayamgmailcom.
குறுக்காக:
1.ஊழி வெள்ளம் (3,5)* 6.அரசியல் தந்திரம் (2,3)* 8.பிறன் பொருளைக் கள்ளத்தால் கள்வேமென்போர் (4) 9.மானிட(4)* 10.மறைபொருள் (5)* 12.கிழிந்த துணியிலும் கர்வம் (4)* 13.ஒப்புதல் (3)
நெடுக்காக:
2.ஒழுங்கை சிதறடி. அதுவே மதி (2) 3.தந்தையர் சேமிப்பை பிள்ளைகள் அடைதல் சார்ந்த (6)* 4.(இமயம் போல் ) கடலடியிலிருந்து எழுந்த வரைகளுமுண்டு (5) 5.…

anchOdu aaRu

அஞ்சோடு ஆறு This is a web based solver for Tamil crosswords that lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthirmayamgmailcom.
குறுக்காக:
1.அழுக்கு மிகாமல் காக்க ஒரு வாரியம் (3,6) 6.முன் கண்டவற்றைத் தேர்ந்த பலாத்காரம் (4) 8.ஆபரணம் அணிந்தவன் (சிடுமூஞ்சி) நேர் எதிரே பார்த்தாலும் சிரிக்க மாட்டான் (4) 11.தாதுவை செம்பாக்கும் பிரச்சினை நிறுவனம் (5) 13.(கையில்) அடைந்து பாட்டிக்கிது (கிடைக்காமல்) மறைந்து கொண்டது (3) 14.லட்சுமி படிப்பு ஈசன் புகழ் பாடும் (2,4) 17.சோத்துக் கையில் ரத்தம் . அதில் உள்ள சிவப்பணுவில் சத்தில்லை (2) 18.துப்பில்லாதவன் முன்னே மீதி வைத்தால் உஷ்ணம் .மரணங்கள் சம்பவிக்கும் (6,2)
நெடுக்காக:
2.சுந்தரன் தந்த மகன் (3) 3.கற்றவற்றைத் தேடிவந்த காகிதத் தொகுப்பு ( 3) 4.இந்த மேற்கிந்தியரின் இரண்டாம் பெயர் அஞ்சாமை (3) 5.கைது (செய்…

hindhiyar

ஹிந்தியர் This is a web based solver for Tamil crosswords that lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthirmayamgmailcom.
குறுக்காக:
1.கண்ணீர் வர அதிகரித்தல் ஒப்பனை செய்தல் (6) 3.சந்திரனின் பாதை ஆகாய பூமத்திய ரேகையை வெட்டும் கற்பனைப் புள்ளி (2) 6.இது கர்ப்பமில்லை. காளியின் ஈட்டி (5) 7.இவையெல்லாம் சேர்ந்து இதனை உண்டாக்கும். இதில் காணியுண்டு, கள்ளுண்டு கரமுண்டு (5) 8.எதிர்கொண்ட திருவடி முடியாமல் சென்னையில் (ஒரு) முறை (2) 9.வள்ளுவத்தில் மாற்றான் துணைவி (3,2) 11.எதிர்வரும் சக்தியில் அரசியும் உண்டு, பாதி பாதியுடன் ((3) 14.உலகின் பெரும் பகுதி கிராமத்தில் கொடுக்க (2) 15.எம் ஜி ஆர் போல கைவண்டி வலிப்பவர் (4,3) 17.(நாடக ) முன்னோட்டத்தில் அசந்து போ (2)
நெடுக்காக:
1.கட்டுப் படாத கிராம தேவதை இல்லாத வீடுண்டோ ? (5,3) 2.சாத்தனாருக்கு அடையான வியா…

kudakil thOnri

குடகில் தோன்றி This is a web based solver for Tamil crosswords that lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthirmayamgmailcom.
குறுக்காக:
1.தேர் நுழைந்த பரிட்சையால் கொந்தளிப்பு (4,3) 4.விவாதத்தில் சிக்கிய தடாகம் (2) 5.பாரதி கேட்ட நிலத்தை சுற்றி கொஞ்சம் நெருப்பு, கொஞ்சம் கண்டிப்பு, கவனம் (6) 7.அசரீரி சொன்னதில் தவறு இல்லை (2) 8.புல்லினை பார்த்து புறத்தே பொய்யுரை (2) 9.மங்களகரமான பழங்கள் உலோகங்களின் மூலப்பொருளாகும் (6) 12.முதலில் சீராய் துள்ளி ஓடுவதைக் கண்டு பொங்கி எழும் இயக்குனரை அழை (3) 13.மதி மாடனே மறைத்து வைத்த இளம் பெண்ணே (2,2) 16.இந்தக் கட கடத்தல் தருவது ஆழி தாண்டிய ஒன்று (3,4)
நெடுக்காக:
1.மிகச் சிறு நிலாத் துண்டுகளில்லை.இசை ஓவியம் இகபானா போன்றவை ( 2,4) 2.ராதேயன் தந்தையன்ன சாரதி (3,3) 3.குடகில் தோன்றி புகாரில் முடிபவள் (3…