Posts

Showing posts from September, 2014
1.   2.   3.   4.   5.  

ஊழல் செய்யாத அரசியல்வாதி ....
1.   2.   3.   4.   5.  

விக்டோரியா உருவம் தாங்கிய காலணா
பெயருக்குப்புதிர்  புதிர் 3 விடைகள் 
சில பெயர்களை நினைவு கூற இது ஒரு சாக்கு 
குறுக்கு 
3  கண்டேன் கார்கால  - காலன்  ~ காண்டேகர்    இவரின்  எரிநட்சத்திரம் தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது 
5 விராடன் ஆண்டனன் - ஆட  ன்  ன்   = ~ விண்டனரா   (= விளக்கினாரா)
6 ம   உண்ட  தாரை = தாமரை   ( முண்டகம்)
7 பரட்டைக்கு யமன்  = சப்பாணி  (16 வயதினிலே படத்தில்)
10 வான் பொய்த்து........= வறட்சி 
12 தான் தோன்றி   = சுயம்பு 
13 ஆதா (ம் )  + ரம்(பை)  = ஆதாரம்  (அடிப்படை)
15 உம்பர் (தேவர்) தோன்றிய இடம் = பசும்பொன்  (புல் வண்ண கனகம்)  
நெடுக்கு 
1 திரு வி க  ( எழுதிய நூல் 'முருகன் அல்லது அழகு')
2 தொன்மை வேண்டலால் - வேலால் மை ~ தொண்டன் (பணியாளன் )
3 காமராசர்  ( அப்படித்தாம் பேசுவார்ண்ணேன் )
4 கவிமணி  ( நாகர் கோவிலர்)
6 தாபா ( பாஞ்சாலம் =பஞ்சாப் )
8 துறந்தார்   (பெருமையை துணைக்கூறின் வையத்து   இறந்தாரை எண்ணிக்கொளல் )
9 கோபுலு 
11 பட்சி வால்   = சி    + பலம்  ~ சிலம்ப   ( அரற்ற) 
12 நடு சங்கு  = ங்    = சுகம்   ` சுங்கம் 
14 கான்   ( ஆரணியம்)  
-- 
anbudan

Vaidyanathan
Image
கலக்கெழுத்து 

இந்த 5 சொற்களை நேர் செய்து  அதன் கீழே எழுதுக  
 நேர்  செய்த சொற்களில்  நீலக்குறியிட்ட    எழுத்துக்களைக் கொண்டு குறிப்புக்கிணைந்த சொல்லை  கண்டு பிடித்து 6 சொற்களையும் எனக்கு  email  செய்யுங்கள் , கலக்கெழுத்து என்ற தலைப்புடன். 
தங்களுடைய கருத்துக்கள் எனக்கு உதவியாய் இருக்கும் 
இந்த புதிர் 
சவாலானதா           5 புள்ளிகள் 
மிக எளிதானதா     1 புள்ளி 
1 முதல் 5 வரை தங்கள் கருதுதினை எண்ணாக்குங்கள்  
இந்த முயற்ச்சியை தொடர்வதா வேண்டாமா என்று முடிவு செய்ய இது உதவியாய் இருக்கும்  . இப்பொழுது கலக்கேழுத்து 

1     சா   ம்  ​  பி   ப   டி         _    _     _   _   _ 2     மா  த   ம்  கு  தா  ம           _    _   _   _   _    _
3     ம   ய    ப   ன்  இ    ம்         _    _     _   _   _    _ 4     பா   ட    க   ன்   கி   க்          _   _    _    _    _    _ 5     க   மா   ம்   ன   ப      ங்       _    _     _    _    _     _

ஆறாவது சொல்லுக்கான குறிப்பு  
விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் கடத்த    __      __   __  __  __

anbudan

Vaidyanathan
பழம்புதிர்    PUTHIR 2  விடைகள் 
குறுக்கு

1 விடை    (தோடுடைய செவியன் ஏறி வருவது)
3 கையில் முடியும் ஆராய்தல்    ஒர்கை  5 உண்கலம் சேரும் காய்     களாக்காய் 

6 விலங்கிடம்   ... விலகி  (எட்ட நின்று )
7 பசுபதி கோவில்  (" இந்த ஊரில் நிற்காது ரயில்")
10 ற   கற்றது முதல்     முற்றது விலகி           ஆற்றாது அரற்றல்  =   கதறல் 
11 கத்தும்போது செவிக்குள்              ஒரு பறவை     செம்போத்து 
13 உள்ளதெல்லாம் = ஆய 
14 தங்கம் உருக்கி மண்ணில் உற்றி  ...... வார்ப்பு 
15 மிகச்சிறிய எடை = சருமமா = தோலா 
நெடுக்கு 
1 பண்  அவிழவும் வளாகம்    சுவை தரும்   பழுத்துக்குலுங்கும் பழம்     = விளாம்பழம்     (விளாம் பழம் பழுத்தால் தான் குலுங்கும் )
2 திரும்பி வாரா = மீளா 
3 .........உழைப்பு உழைப்பு = ஓய்வில்லாத 
4 சட்டத்திடம் சிக்கி  = கைதாகி 
5 ரசக்குறைவான ராம காவிய ஆய்வு = கம்பரசம் 
8 கோடாமை தவிர் = கோடு
 9 வரம்பற்ற = எல்லையிலா   
10 கன்னத்துக்கொப்பு = கதுப்பு 
11 செப்பரிய எல்லைகளில்       ஆற்ற= செய   12 போர் கால துவக்கத்தில்       செல்லார்= போகார் 
13 ஆதிக்கம் செலுத்த = ஆள 

விடைகள் அனுப்பிய அனைவருக்கு…
puthir number 2 pazham puthir


பெயருக்குப் புதிர்
This is a web based solver for Tamil crosswords that lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthirmayamgmailcom.
குறுக்காக:
3.கண்டேன் கார்கால எரிநட்சத்திரம் காலன் விலகினான் மராட்டியில் (5)  
5.விராடன் ஆண்டனன் ஆட மெய் ஓட விளக்கினாரா (5)
6.மகரமுண்ட தாரை முண்டகம் (3)
7.பரட்டைக்கு எமன் மற்றுத்திறனாளி (4)
10.வான் பொய்த்துக்காயும் காட்சி  (4)
12.தான் தோன்றி (4)
13.அடிப்படை முடிவற்ற முதல் மனிதன் வானணங்கு (4)
15.புல் வண்ணக்க் கனகம் உம்பர் தோற்றுவாய் (5)

நெடுக்காக:
1.விண் முதற் கருதி தமிழ் ஆசான் முருகனுக்கு அழகு தந்தான்  (2,1,1)
2.தொன்மை வேண்டலால் வேலால் மையறுத்த பணியாளன்  (4)
3.ராமர் சகா இவர்தாண்ணேன்  (5)  
4.முத்தாய் கவி பெய்த நாஞ்சில் நாடர் (4)
6.பாஞ்சாலப்பாணி உணவகம் (2)
8.இவர் பெருமை உலகில் உயிர் நீத்தார…
// Tamil Crossword Builder // Copyright (C) 2011 Hari Balakrishnan, // Tamil Crossword Builder is free software; you can redistribute it // and/or modify it under the terms of the GNU General Public License // as published by the Free Software Foundation; either version 2 of // the License, or (at your option) any later version. // This program is distributed in the hope that it will be useful, but // WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of // MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU // General Public License for more details. // You should have received a copy of the GNU General Public License // along with this program; if not, write to the Free Software // Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA // 02110-1301, USA. var mAcross; var mDown; var AClues, DClues; var sCluePos = ''; var sMoves = ''; var sToEmail = ''; var sCCEmail = ''; var sTemplateMoves = ['9|9|@#@#@@@@@@@@@#@#@#…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Save Answers Load Answers © Hari Balakrishnan - puthirmayam.com
puthir 3 a (replaces   puthir 3 which has some mistakes)
பட்சிவால் பலம் அவை அரற்ற (4)