thaniyaay kaththu

இந்த மாதிரி தமிழ்க் குறுக்கெழுத்துப் புதிர்கள் உங்களுக்குப் புதிதென்றால் இங்கே (http://www.sparthasarathy.com/crosswords/tamilcwintro.html) சென்று திரு. வாஞ்சிநாதனின் அருமையான விளக்கத்தையும், இங்கு (http://tinyurl.com/Introtoxwordsbypartha) உள்ள திரு. பார்த்தசாரதியின் அருமையான விளக்கத்தையும் படிக்கவும். இந்தக் கட்டங்களில் சாதாரண ஆங்கில ‘கீபோர்ட்’ விசைகளை உபயோகித்தே தமிழ் எழுத்துக்களை நிரப்ப முடியும். உதாரணமாக, ‘புதிர்’ என்று எழுதுவதற்கு ‘puthir’ என்று டைப் செய்ய வேண்டும். எந்த விசைக்கு எந்த எழுத்து என்ற விபரம் இந்தப் பக்கத்தின் இறுதியில் இருக்கிறது. விடைகளை அனுப்பப் புதிர்க் கட்டங்களின் அடியில் உள்ள ‘Submit Answers’ என்ற ‘லிங்க்’-ஐ சொடுக்கவும். ஒரு கட்டத்தைத் தட்டினால், அந்தக் குறிப்புக்கான எல்லாக் கட்டங்களும் பளிச்சிடக் காணலாம். நீங்கள் தட்டிய கட்டம் குறுக்கு மற்றும் நெடுக்குக் குறிப்புகளுக்குப் பொதுவானதென்றால், மீண்டும் அந்தக் கட்டத்தில் தட்டினால், குறுக்கு அல்லது நெடுக்கு குறிப்புக்கு மாறும். செய்து பார்த்து உங்கள் எண்ணங்களை puthirmayam@gmail.com என்ற விலாசத்திற்கு அனுப்பவும்.........

தனியாய் கத்து

This is a web based solver for Tamil crosswords that lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthirmayamgmailcom.


குறுக்காக:
1. மனிதாபிமான செயல்களுக்கு ஆல்பர்ட் நிறுவிய பரிசு பிரஷர் (குக்கர்) சுவையில் மறைந்தது(4)
5.ராஜராஜன் தலைநகர் (5)
6.பத்தாம்பிறை தசமியானால் நூறாம்பிறை (3)
7.அகமில்லாப் பொருள் இசையோடு கிளம்புதல் ( 5)
8.(நீரை ) வெளியேற்று,வண்டிக்குள் உருவம் கொடு (2)
9.(மாற்றானை) சந்திப்பதில் சூழ்ச்சி இருக்கும் (2)
10.தனியாய் கத்து ,உள்ளே பழுத்தது இருக்காது (5)
12.வாயில் விடம் கொண்டவன் பதி போல ஆவாய் தேர்ந்து (4)
13.மூவுயிரோடு பலமுறை ஒருமெய் கொண்ட பறவைக்கு (5)

நெடுக்காக:
1.சுக்கல் புண்ணாக்கும் சிதைந்து சுட்டால் சுவருக்குப் பூசலாம் (6,2)
2.ஆறு முகனைப் பிரியாப் பண் (7)
3.ஆறுதலை சாமி முன் சம்பா கலந்த அன்புப் பிணிப்பு (2,3)
4.ஆன முதல் மிதிக்கும் இவர் கொண்டுள்ள ஈடுபாடு அதிகம்(3,3)
5.தன் முன் படையோடு போவது உள்ளே நடக்கவொண்ணாது சட்டம் இயற்றுவது (2,4)
9.புனுகுக்கு உறவு தலை மாறினால் ஒவ்வாது (4)
11.கணக்கு வழக்கு ஆராய்வது குறைந்தால் முருகனுக்கு வீடு கிடைக்கும் (3)
12. பெயருக்கு முன் வந்து நடக்கும், ஆனால் முடியாது ,ஆக்கும் ஆனால் பாதி போய்விடும் (2)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Popular posts from this blog

kuRaLil saatchi

pookkuzhi

arivai