Posts

Showing posts from July, 2014

serbiyaa. vidagaL

குறுக்கெழுத்து 1001 செர்பியா. விடைகள் 1 செர்பியா. செங்கதிர் பாதம் செ கேசம் ர் நம். பியா பாதி பியா ( ஜோக்கோவிச் ஐ. தந்தது) 2நகல் 4. துவக்கம் முதல் துவ. பற்றற முடிதல். றற துவறற கலக்கத்தால் துறவற ( இது பெயரெச்சம்) . 5. ஓம். ( பாரதியார் மன்னிப்பாராக) 7 மறை ( கழலும்) 9 இசை= புகழ்=. பாடு. 10. தேடியவரும்/2= டியம் இறுதியில் மரித்தாரே. = ரே ரேடியம் இதை தேடிய மேடம் கியூரி கதிர் வீச்சின் விளைவால் மரித்தார் 11. அமை= நிறுவு 13. பிடி அசைந்து இதில் பிசைந்து உள்ளது . யானை அசைந்து சென்றால் அதன் மீது அமர்வோர் வயற்றை பிசையும் 15 கெடுபிடி. கெட்டவன் முதலில் கெ கண்டுபிடி கண் மூடி டுபிடி =அடக்குமுறை 17 வியர்வை உழைப்பின் சான்று நெடுக்கு 1 சென்னி மலை. 2. யாதானும் நாடாமால் ஊராமால் என்னொருவன் சாந்துணையும் கல்லாதவாறு என்னும் குறள் சார்ந்து யாதும் ஊரே 3. நறவு= தேன். 6 தசை நார். நடுவிகந்து ( குறளில் திருடிய சொல் ) =. நடுவு நிலை நீ…

serbia. vidaigaL

புதிர் சிங்கார வேலனுக்கு ஒரு பிரச்சினை (4)

pazhamputhir

பழம்புதிர்This is a web based solver for Tamil crosswords that lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthirmayamgmailcom.
குறுக்காக:
1.காளை(2) 3.கையில் முடியும் ஓர் ஆராய்தல் (3) 5.காய்வின்றி ஆளாக்க ஆவின்றிப்போய் உண்கலம் சேரும் (5) 6.விலங்கிடம் எட்ட நின்Ru பேசு (3) 7.ஆவின்கணவர் ஆலயம் ஆயினும் இன்த ஊரில் நிற்காது ரயில் (7) 10.'ற' கற்றது முதல் முற்றது விலகி ஆற்றாது அரற்றல் (4) 11.கத்தும்போது செவிக்குள் ஒரு பறவை (5) 13.உள்ளதெல்லாம் மாடு மேய்ப்போர் முடியவில்லையே(2) 14.தங்கம் உருக்கி மண்ணில் ஊற்றி எங்கும் பரப்பியதோர் மூர்த்தி (4) 15.சருமமா மிகச்சிறிய எடை?( 2)
நெடுக்காக:
1.பண்ணவிழவும் வளாகம் சுவை தரும் பழுத்துக்குலுங்கும் பழம் (6) 2.மீன் துள்ளா கடைகள் திரும்பி வாரா (2) 3.உயிருடன் இரு மெய் இழப்பினும் நிலைகுலைந்து உய்வில்ல…

puthir 1011 vattaara vazhakku

வட்டார வழக்கு This is a web based solver for Tamil crosswords that lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthirmayamgmailcom.
குறுக்காக:
1.பார்த்தனின் தேரோட்டி குடிகொண்ட தலம் (6) 4.பொதி சுமக்கும் பிராணி (2) 6.புட்டுக்கினுதா மரமருக்கும் போது பயன் படுமா (6) 7.காரமாயிருக்கிறது,எரிகிறது (4) 9.பெண் உலகை (2) 10.இன்றைக்கு முதல் வியபாரமா (3) 12.மறதிவீரனாக வாரிசு னடிகன் (3) 13.ஆவடி ஒலியில் அயோக்கியத்தனம் (4) 15.அசகாயனை அடுத்த வீரனே (3) 16.மூதேவியின் சுருக்கம் (2) 17.பைத்தியத்துடன் என்னங்கோ போட்டி (3) 18.நகரம் (3)
நெடுக்காக:
1.தென் திசையில் (4) 2.வம்பு பிரச்சினை கலந்து (3) 3.தேராத ஆசாமி சுத்தத்துக்கே எதிர் எல்லை (2) 4.வைகை தப்பானதில் சொன்னபடி கேட்கும் (4) 5.ஒரு தடவை வலமிருந்து பாத பூஜை (2) 8.யாது எண்ணி நடுவின்றி உணவு உட்…

ramavnathan

Image
Image
From this flat tyre experience on the way from Atlanta to Starkville 

I learnt a lesson

'If something has penetrated into your tyre to cause a puncture DONT PULL IT OUT

Pulling it out makes the tyre really flat and you cant take the car anywhere for repair 
Image
So I have created a blog arvee

I hope to entertain viewers with a number of tamil crossword puzzles

and of course my views when i think they are worthwhile