uRangkum pambaram

இந்த மாதிரி தமிழ்க் குறுக்கெழுத்துப் புதிர்கள் உங்களுக்குப் புதிதென்றால் இங்கே (http://www.sparthasarathy.com/crosswords/tamilcwintro.html) சென்று திரு. வாஞ்சிநாதனின் அருமையான விளக்கத்தையும், இங்கு (http://tinyurl.com/Introtoxwordsbypartha) உள்ள திரு. பார்த்தசாரதியின் அருமையான விளக்கத்தையும் படிக்கவும். இந்தக் கட்டங்களில் சாதாரண ஆங்கில ‘கீபோர்ட்’ விசைகளை உபயோகித்தே தமிழ் எழுத்துக்களை நிரப்ப முடியும். உதாரணமாக, ‘புதிர்’ என்று எழுதுவதற்கு ‘puthir’ என்று டைப் செய்ய வேண்டும். எந்த விசைக்கு எந்த எழுத்து என்ற விபரம் இந்தப் பக்கத்தின் இறுதியில் இருக்கிறது. விடைகளை அனுப்பப் புதிர்க் கட்டங்களின் அடியில் உள்ள ‘Submit Answers’ என்ற ‘லிங்க்’-ஐ சொடுக்கவும். ஒரு கட்டத்தைத் தட்டினால், அந்தக் குறிப்புக்கான எல்லாக் கட்டங்களும் பளிச்சிடக் காணலாம். நீங்கள் தட்டிய கட்டம் குறுக்கு மற்றும் நெடுக்குக் குறிப்புகளுக்குப் பொதுவானதென்றால், மீண்டும் அந்தக் கட்டத்தில் தட்டினால், குறுக்கு அல்லது நெடுக்கு குறிப்புக்கு மாறும். செய்து பார்த்து உங்கள் எண்ணங்களை puthirmayam@gmail.com என்ற விலாசத்திற்கு அனுப்பவும்...........................................................

உறங்கும் பம்பரம்

This is a web based solver for Tamil crosswords that lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthirmayamgmailcom.


குறுக்காக:
1.கலக்கத்தில் வந்த பலம் வன்முறையாய் மாறும் (6)
5.கோவையில் வீடு கூட்ட அதிர்ந்து சீறுமா? (3)
6.இந்த ஆஃப்கன் மலையில் மாசு உண்டு, மானுண்டு, மாலையும் உண்டு (4)
7.ராமாயணத்தில் பல்லடம் தந்த சருக்கம் (4)
9.தலை சீவப்பட்ட அகதியின் நிலை (2)
11.வெல்லஸ்லியின் ஆணைக்கு முறைப்பது விடை. இதன் உட்பொருள் இந்திய மன்னர்களை ஒடுக்குவது (3,2,2)
13.மலையே, முதலில் வெடி வைத்து இடையில் கற்பேன் (3)
15.வெட்டுண்ட இன்ஸுலின் சுரப்பி ஆயுதமாகும் (2)
16.இதன் ' உச்சியின் மேல் வந்தேமாதரம் என்றே பாங்கின் எழுதித் திகழும்' (3,4)

நெடுக்காக:
1.சுழன்று உறங்கும் பம்பரம் (ஒரு) கோரஸ். இதில் ஒருவருக் கொருவர் (நட்புணர்வு) (6)
2.இக்காலத்து முறை வருமுன் ஒருவர் தரப்பை உயிரைவிட்டு விளக்குதல் (6)
3.நிலத்தின் பத்திரம் பரிசுத்தம். ஆனால் உள்ளே விளைச்சல் இல்லை (3)
4.மாசு பாதி இடைப்பட்டும் மாறாத மன்னன் (3)
5.சீவன் மாற்றும் செல்வந்தன் (செல்வம்) வற்றும் வற்றும் (3)
8.பாவை உன் பதம்(காண) அவா. கலங்கினால் கெட்ட பேர் (5)
9.மூன்று ககரமும் கலந்த ரகசியம் (5)
10.தின்பவற்றை இடைநீக்கிய கப்பம் (2)
12.பாண்டியன் துறைமுகம் கவிழ்ந்து போச்சு (3)
14.பயந்தவன் மறைந்தது பேரிடியில் (2)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Popular posts from this blog

apaaku varaadha kuRaiyai

pookkuzhi

arivai