vaaraay beemaa

இந்த மாதிரி தமிழ்க் குறுக்கெழுத்துப் புதிர்கள் உங்களுக்குப் புதிதென்றால் இங்கே (http://www.sparthasarathy.com/crosswords/tamilcwintro.html) சென்று திரு. வாஞ்சிநாதனின் அருமையான விளக்கத்தையும், இங்கு (http://tinyurl.com/Introtoxwordsbypartha) உள்ள திரு. பார்த்தசாரதியின் அருமையான விளக்கத்தையும் படிக்கவும். இந்தக் கட்டங்களில் சாதாரண ஆங்கில ‘கீபோர்ட்’ விசைகளை உபயோகித்தே தமிழ் எழுத்துக்களை நிரப்ப முடியும். உதாரணமாக, ‘புதிர்’ என்று எழுதுவதற்கு ‘puthir’ என்று டைப் செய்ய வேண்டும். எந்த விசைக்கு எந்த எழுத்து என்ற விபரம் இந்தப் பக்கத்தின் இறுதியில் இருக்கிறது. விடைகளை அனுப்பப் புதிர்க் கட்டங்களின் அடியில் உள்ள ‘Submit Answers’ என்ற ‘லிங்க்’-ஐ சொடுக்கவும். ஒரு கட்டத்தைத் தட்டினால், அந்தக் குறிப்புக்கான எல்லாக் கட்டங்களும் பளிச்சிடக் காணலாம். நீங்கள் தட்டிய கட்டம் குறுக்கு மற்றும் நெடுக்குக் குறிப்புகளுக்குப் பொதுவானதென்றால், மீண்டும் அந்தக் கட்டத்தில் தட்டினால், குறுக்கு அல்லது நெடுக்கு குறிப்புக்கு மாறும். செய்து பார்த்து உங்கள் எண்ணங்களை puthirmayam@gmail.com என்ற விலாசத்திற்கு அனுப்பவும்...........................................................

வாராய் பீமா

This is a web based solver for Tamil crosswords that lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthirmayamgmailcom.


குறுக்காக:
1.நிலா வர கபம் சேர்ந்தாலும் வலிமுதல் விலகும் .மொத்தத்தில் ஆதாயம் (3,3)
5.முப்பகரம் கொண்ட குழந்தை நாதஸ்வரம் (3)
6.(வரவேற்க) வாய்த்த கணவன் போல உள்ளே வர வழி விட்ட இமயத் தடம் (3,4)
7.'ஆஜாரே ' என்று ( இன்றைய கிழவர்கள் )மனதை கொள்ளை கொண்ட வைஜயந்தி படம் (4)
9.அதிகாரம் போல் ஒலிக்கும் நற்குணம் கொள்ளல் (5)
11.நீயாக மாறிய நெருப்பென (3)
12.கிரிக்கெட் போக்ளே வர்தமானர் சேர்ந்து வடநாட்டை இசைபெற 41 ஆண்டுகள் ஆண்டவர் (8)

நெடுக்காக:
1.மர நிழலில் பொருதலன்று. நிற்போர் நீண்டு மனதளவில் பிணங்கல் (5)
2.அன்பு நோயின் அமரலால் உள்ளே பகலெல்லாம் பட்டினி (4,3)
3.எயிற்று பண்பாளன் பங்குனி மாதிரி பெயர் (5)
4.பிடிக்குமுன் அத்தி விருட்சத்தில் தோன்றும் வளர்ச்சி (6)
5.வாராய் பீமா, வந்து இதில் உருப்படியாய் ஏதவது கிடைக்குமா என்று தேடி(ச்சொல்) (5)
8.சந்திரனார் (நம்மைக்) கண்டுக்க மாட்டார் (4)
10.அஞ்சனமிட்ட (கண்) 3)
11.பலமற்ற ஆதீனத்து உள்ளே (2)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Popular posts from this blog

apaaku varaadha kuRaiyai

pookkuzhi

arivai