மீண்டும் சென்னைத் தமிழ்

< vaaraay beemaa இந்த மாதிரி தமிழ்க் குறுக்கெழுத்துப் புதிர்கள் உங்களுக்குப் புதிதென்றால் இங்கே (http://www.sparthasarathy.com/crosswords/tamilcwintro.html) சென்று திரு. வாஞ்சிநாதனின் அருமையான விளக்கத்தையும், இங்கு (http://tinyurl.com/Introtoxwordsbypartha) உள்ள திரு. பார்த்தசாரதியின் அருமையான விளக்கத்தையும் படிக்கவும். இந்தக் கட்டங்களில் சாதாரண ஆங்கில ‘கீபோர்ட்’ விசைகளை உபயோகித்தே தமிழ் எழுத்துக்களை நிரப்ப முடியும். உதாரணமாக, ‘புதிர்’ என்று எழுதுவதற்கு ‘puthir’ என்று டைப் செய்ய வேண்டும். எந்த விசைக்கு எந்த எழுத்து என்ற விபரம் இந்தப் பக்கத்தின் இறுதியில் இருக்கிறது. விடைகளை அனுப்பப் புதிர்க் கட்டங்களின் அடியில் உள்ள ‘Submit Answers’ என்ற ‘லிங்க்’-ஐ சொடுக்கவும். ஒரு கட்டத்தைத் தட்டினால், அந்தக் குறிப்புக்கான எல்லாக் கட்டங்களும் பளிச்சிடக் காணலாம். நீங்கள் தட்டிய கட்டம் குறுக்கு மற்றும் நெடுக்குக் குறிப்புகளுக்குப் பொதுவானதென்றால், மீண்டும் அந்தக் கட்டத்தில் தட்டினால், குறுக்கு அல்லது நெடுக்கு குறிப்புக்கு மாறும். செய்து பார்த்து உங்கள் எண்ணங்களை puthirmayam@gmail.com என்ற விலாசத்திற்கு அனுப்பவும்...........................................................

This is a web based solver for Tamil crosswords that lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthirmayamgmailcom.


குறுக்காக:
1.
மாசு கொண்ட குப்பை கலந்த கப்பல் திட்டவும் உதவும் ( செ)(5)
3.
ஆங்கிலக் காலணியா, சென்றுவிட்டதா? (3)
5.
வயதான அறிகுறிகள் தோன்றா 3000X.4 (2)
6.
காத்திரு. உள்ளே நூற்று நெய்த துணி (கிட்டும்) (2)
8.
ஏழுமுறை தலைபோன பூச்சி தரும் புத்துணர்ச்சி(4)
9.
கந்தசாமி கோவில் இருப்பது கல்லில்லையடி (செ)(4)
10.
எதிர் வரும் குழந்தை முடியாமல் இரட்டித்தால் நறுமணம் (2)
12.
நெகிழ்ச்சியின் அளவு சொல் குறைபட்ட பிணிப்பு (3)
14.
புராதனம் கொண்ட தியாகையர் இசைக் கருவி(4)
16.
பாகவத நாயகன் வீட்டில் திரவ எரி பொருள் (செ)(6)
17.
வசதிப்பட்டால் வந்து ஓது, இணைந்து பின் (2)
நெடுக்காக:
1.
கார் கத்தி மர்மம் விடுபட்டால் கந்தன் குடியிருப்பான்.(6)
2.
3' மண் கொடுத்தால் வலிக்குமா உள்ளே3)
3.
பூவார் பிரண்ட கஷ்டம் முன்கதை(7)
4.
முன்பு ராஜ குமாரி பெயரில் பாண்டி பஜாரில் இருந்த கொட்டா() 4)
5.
சுவாசம் முடியவில்லை ,கூவாதே(செ)(2)
7.
திண்ணையில் தோன்றும் வலிய(தோள்)(2)
8.
ஆங்கில அட்டையை விட்டால் செல்வம் தரும்?(1,1,2)
10.
மற்ற தகவல் பெரிதும் தரும் கூப்பாடு(4)
11.
பொருள் இப்படிப் போனால் சந்திரா தாதுவுக்குள் தேடலாம், காவல் நிலையத்தில் முறையிடலாம் (செ)(4)
13.
ராமேஸ்வரம் தீவு ஊர் புத்தாடை இழந்தால் வெள்ளித் திரையில் காணலாம் (3)
15.
நம்மிட மிருந்து இலங்கையைப் பிரித்து நீரை இணைக்கும் (2)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக
மீண்டும் சென்னைத் தமிழ்

This is a web based solver for Tamil crosswords that lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthirmayamgmailcom.


குறுக்காக:
1.மாசு கொண்ட கப்பல் கலந்த குப்பை திட்ட உதவும் (C) (5)
3.ஆங்கிலக் காலணியா சென்று விட்டதா (C)(3)
5.வயதான அறிகுறிகள் தோன்றா 3000X0.4 (2)
6.காத்திரு .உள்ளே நூற்று நெய்த துணி (கிடைக்கும்) (2)
8.7 முறை தலைபோன பூச்சி தரும் புத்துணர்ச்சி (4)
9.வடசென்னையில்'கஞ்சாமி' கோவில் இருப்பது கல் இல்லையடி (4)(C)
10.எதிர் வரும் குழந்தை முடியாமல் இரட்டித்தால் நறுமணம் (2)
12.சமைக்கப்படுவதின்bநெகிழ்ச்சியின் அளவு, சொல். குறை பட்ட பிணைப்பு (3)
14.புராதனம் தரும் தியாகையரின் இசைக்கருவி (4)
16.பாகவத நாயகன் வீட்டில் திரவ எரிபொருள் (C)(6)
17.வசதி(பட்டால்) வந்து ஓது. இணந்து பின் (2)

நெடுக்காக:
1.கார் கத்தி மர்மம் விடுபட்டால் கந்தன் குடியிருப்பான் (6)
2.மூன்றடி மண் கொடுத்தால் வலிக்குமா உள்ளே (3)
3.பூவார் பிரண்ட கஷ்டம் சாமியாரின்முன் கதை (7)
4.முன்பு ராஜகுமாரி பெயரில் பாண்டி பஜாரில் இருந்த கொட்டா (C)(4)
5.மூன்று முடிச்சில் அடக்கிய சுவாசம் 'சத்தம் போடாதே' (2)
7.திண்ணையில் தோன்றும் வலிய (தோள்)
(2)
8.ஆங்கிலத்தில் அட்டையை விட்டால் செல்வம் தருமா?(1,1,2)
10.மற்ற தகவல் பெரிதும் கொடுக்கும் கூப்பாடு (4)
11.இப்படிப் போனால் சந்திரா தாதுவுக்குள் தேடலாம் .காவல் நிலையத்தில் முறையிடலாம் (C) (4)
13.ராமேஸ்வரம் தீவு ஊர் புதுத் துணி இழந்தால் திரையில் காணலாம் (3)
15.நம்மிடமிருந்து இலங்கையைப் பிரித்து நீரை இணைக்கும் (2)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Popular posts from this blog

apaaku varaadha kuRaiyai

pookkuzhi

arivai