கடலோர சிற்றூர்

இந்த மாதிரி தமிழ்க் குறுக்கெழுத்துப் புதிர்கள் உங்களுக்குப் புதிதென்றால் இங்கே (http://www.sparthasarathy.com/crosswords/tamilcwintro.html) சென்று திரு. வாஞ்சிநாதனின் அருமையான விளக்கத்தையும், இங்கு (http://tinyurl.com/Introtoxwordsbypartha) உள்ள திரு. பார்த்தசாரதியின் அருமையான விளக்கத்தையும் படிக்கவும். இந்தக் கட்டங்களில் சாதாரண ஆங்கில ‘கீபோர்ட்’ விசைகளை உபயோகித்தே தமிழ் எழுத்துக்களை நிரப்ப முடியும். உதாரணமாக, ‘புதிர்’ என்று எழுதுவதற்கு ‘puthir’ என்று டைப் செய்ய வேண்டும். எந்த விசைக்கு எந்த எழுத்து என்ற விபரம் இந்தப் பக்கத்தின் இறுதியில் இருக்கிறது. விடைகளை அனுப்பப் புதிர்க் கட்டங்களின் அடியில் உள்ள ‘Submit Answers’ என்ற ‘லிங்க்’-ஐ சொடுக்கவும். ஒரு கட்டத்தைத் தட்டினால், அந்தக் குறிப்புக்கான எல்லாக் கட்டங்களும் பளிச்சிடக் காணலாம். நீங்கள் தட்டிய கட்டம் குறுக்கு மற்றும் நெடுக்குக் குறிப்புகளுக்குப் பொதுவானதென்றால், மீண்டும் அந்தக் கட்டத்தில் தட்டினால், குறுக்கு அல்லது நெடுக்கு குறிப்புக்கு மாறும். செய்து பார்த்து உங்கள் எண்ணங்களை puthirmayam@gmail.com என்ற விலாசத்திற்கு அனுப்பவும்...........................................................

கடலோர சிற்றூர்

This is a web based solver for Tamil crosswords that lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthirmayamgmailcom.


குறுக்காக:
1.ஊர்ந்து செல்லும் பாதுகாப்பு சுவரை அரண்மணைக்குள் காணலாம் (3)
2.பாதுகாப்புக்கு பொறுப்பாய் குதிரையைத் தொடர்ந்த சொக்கர் தலை போச்சு (5)
4.குவலயம் வந்தெய்திய பரம்பரை சாமி தேடினால் கிடைப்பார் (2,4)
5.காபந்து பண்ணியதால் பிரிக்க முடியாதது (2
7.புயல்தனைத் தேடி உருவாக்க (3)
8.போர் நடக்கும் ரேகை ஆணவமாய்த் தோன்றும் (3,2)
11.(குறளில் வரும் )குற்றம் பற்று விடின் சரிபாதி (3)
12.நம்ம ஊரில் கண்ணயர, கோட்டயத்தில் கயிற்றில் கட்டி ஆட (3)
14.முதல் பழம் உட்கொண்ட தீத் துண்டம் (3)
16.X விட்டு X பாய்வதில் X = ? (2)
17.இதன் ரகசியம் அம்பலமானதை இரண்டில் உள்ளவர் பெரிதாய் நினைக்கவில்லை (2,3)

நெடுக்காக:
1.அன்றில் குன்றில் மறைந்தது மெய்யில்லை .நடக்கப் போவதின் நிமித்தம் (4)
2.கிரக நதிக்கு முன் வரும்படிக்கு உள்ளே தேடுக . இது வயதுக் கால குழப்பம் (4,3)
3.ஃ பாஸில் (FOSSIL ) பனைமரம் என்பது நிஜமல்ல (4)
6.கடலோர சிற்றூர் (மாலை) வலை கொண்டால் காலை வயல் தோன்றும் ( 3)
9.வீணில் உண்டு களித்திருப்போரை பாரதி செய்யச்சொன்னது உன்னை (4)
10.கொலையிற் கொடியாரை வேரறுத்தல் இதிலிருந்து களை எடுப்பது போல (4)
11.கப்பல் சுமந்த பாதி பாக்கு மெல்ல வேண்டாமா? (2)
13.விரைந்து சிறிதாயினும் காரம் போகார் மனையாளோ? (3)
15.நாவலர் அந்தாதி தருவது உடலுக்கு அவசியம் , உடைகளுக்கு ஆதாரம் (2)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Popular posts from this blog

apaaku varaadha kuRaiyai

pookkuzhi

arivai