kuRaLil saatchi

இந்த மாதிரி தமிழ்க் குறுக்கெழுத்துப் புதிர்கள் உங்களுக்குப் புதிதென்றால் இங்கே (http://www.sparthasarathy.com/crosswords/tamilcwintro.html) சென்று திரு. வாஞ்சிநாதனின் அருமையான விளக்கத்தையும், இங்கு (http://tinyurl.com/Introtoxwordsbypartha) உள்ள திரு. பார்த்தசாரதியின் அருமையான விளக்கத்தையும் படிக்கவும். இந்தக் கட்டங்களில் சாதாரண ஆங்கில ‘கீபோர்ட்’ விசைகளை உபயோகித்தே தமிழ் எழுத்துக்களை நிரப்ப முடியும். உதாரணமாக, ‘புதிர்’ என்று எழுதுவதற்கு ‘puthir’ என்று டைப் செய்ய வேண்டும். எந்த விசைக்கு எந்த எழுத்து என்ற விபரம் இந்தப் பக்கத்தின் இறுதியில் இருக்கிறது. விடைகளை அனுப்பப் புதிர்க் கட்டங்களின் அடியில் உள்ள ‘Submit Answers’ என்ற ‘லிங்க்’-ஐ சொடுக்கவும். ஒரு கட்டத்தைத் தட்டினால், அந்தக் குறிப்புக்கான எல்லாக் கட்டங்களும் பளிச்சிடக் காணலாம். நீங்கள் தட்டிய கட்டம் குறுக்கு மற்றும் நெடுக்குக் குறிப்புகளுக்குப் பொதுவானதென்றால், மீண்டும் அந்தக் கட்டத்தில் தட்டினால், குறுக்கு அல்லது நெடுக்கு குறிப்புக்கு மாறும். செய்து பார்த்து உங்கள் எண்ணங்களை puthirmayam@gmail.com என்ற விலாசத்திற்கு அனுப்பவும்.........

குறளில் சாட்சி

This is a web based solver for Tamil crosswords that lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthirmayamgmailcom.


குறுக்காக:
1.அதிகரிப்பவர் சாகாவரம் பெற்ற ஸ்டம்ப்பு காவலர் (6)
4.(ஓட) முடியாத புரவி நூல் பகுதியோடு சபாபதியின் ஒரு எல்லையில்லா தாண்டவம் (3)
5.கோயம்புத்தூருக்கு முன்னால் பாளையை பாதிவிரி மதுரையில் கேட்டு குடியிருப்பு கிடைக்கும் (6)
8.வடமொழியில் பத்தை மாற்றினால் நூறு (3)
10.கவியில் கிடைப்பது தலைமைக் காவலருக்கான படிப்பில்லை கவைக்குதவாதது (4,3)
12.வளிக்கு அடைமொழி சரிபாதிக்கு குறைவானால் கை கால் இழுத்துக் கொள்ளலாம் (3)
13.இந்த நகரம் காடுமுன் வரும் கம்பியல்ல; துருபதன் தலைநகரம் (5)
15.நீங்கலாக கல்லை எடுத்தும் தகரவில்லை (3)
16.பாருக்குள் தடுமாற தேடிப் பட்டாபிஷேகம் செய்தான் பரதன் (3,3)

நெடுக்காக:
1.விண்ணகம் கோரி கண் போச்சு. இது 90டிகிரிக்கு மேல் (5)
2.அம்மாவை அறிய உடலும் உயிரும் போய் வேறுபட்டவை புலப்படும் (4)
3.தக தக மரம் தரும் பச்சை நிறம் (5)
6.ஒருதலைச் சார்பு பட்டம் வர பாசம் சேரும், வடம் விலகும் (6)
7.வழக்கில் சண்டை குறளில் சாட்சி (3)
9.முதலில் தன்னை விடுவிக்க (கதையை) மாற்றி (மற்றவரை) திண்டாடச் செய் (4,2)
10.மதுராந்தகம் ராமனுக்கு இந்தப் பட்டம் ஏற்றதே (2,3)
11.கயவர்களைத் தேடி வேரறுக்க வேண்டும் (3)
14.தம்பிக்கும் புத்த துறவிக்கும் பொதுவானது (3)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Popular posts from this blog

apaaku varaadha kuRaiyai

pookkuzhi

arivai