வட துருவத்தில்

இந்த மாதிரி தமிழ்க் குறுக்கெழுத்துப் புதிர்கள் உங்களுக்குப் புதிதென்றால் இங்கே (http://www.sparthasarathy.com/crosswords/tamilcwintro.html) சென்று திரு. வாஞ்சிநாதனின் அருமையான விளக்கத்தையும், இங்கு (http://tinyurl.com/Introtoxwordsbypartha) உள்ள திரு. பார்த்தசாரதியின் அருமையான விளக்கத்தையும் படிக்கவும். இந்தக் கட்டங்களில் சாதாரண ஆங்கில ‘கீபோர்ட்’ விசைகளை உபயோகித்தே தமிழ் எழுத்துக்களை நிரப்ப முடியும். உதாரணமாக, ‘புதிர்’ என்று எழுதுவதற்கு ‘puthir’ என்று டைப் செய்ய வேண்டும். எந்த விசைக்கு எந்த எழுத்து என்ற விபரம் இந்தப் பக்கத்தின் இறுதியில் இருக்கிறது. விடைகளை அனுப்பப் புதிர்க் கட்டங்களின் அடியில் உள்ள ‘Submit Answers’ என்ற ‘லிங்க்’-ஐ சொடுக்கவும். ஒரு கட்டத்தைத் தட்டினால், அந்தக் குறிப்புக்கான எல்லாக் கட்டங்களும் பளிச்சிடக் காணலாம். நீங்கள் தட்டிய கட்டம் குறுக்கு மற்றும் நெடுக்குக் குறிப்புகளுக்குப் பொதுவானதென்றால், மீண்டும் அந்தக் கட்டத்தில் தட்டினால், குறுக்கு அல்லது நெடுக்கு குறிப்புக்கு மாறும். செய்து பார்த்து உங்கள் எண்ணங்களை puthirmayam@gmail.com என்ற விலாசத்திற்கு அனுப்பவும்........................

வட துருவத்தில்

This is a web based solver for Tamil crosswords that lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthirmayamgmailcom.


குறுக்காக:
1.சம்சாரத்தில் மின்சாரம் எடுத்தவர் மணம் நன்றியுணர்வு, நம்பிக்கை (5)
4.முடியாத அல்லும் அல்லும் கைமாற்று (4)
5.பகரங்கள் சூழ்ந்த சங்குத் தலை சாகசப் பேச்சு (4)
7.கிடைத்ததை சமமாகப் பங்கிட்டு சாப்பிடுதல் குத்துப் பட்டு எண்ணத்தில் மறையும்(7)
8.எவ்வகை நோக்கினும் மதி தரும் நாள் இது (2)
9.13ஆம் நூற்றாண்டு பாக்தாத் தலைவர் ஆக ஒரு அக்கன்னா தேவை (3)
10.தேனருந்தி வரும் இதுவும் மண்டுதான் காண் (5)
12.வாக்களிப்பு உள்ளே நுழைந்தவனே (4)
14.மாற்றுக்குத் துணை கொண்ட அரிசி உப்புமாவுக்கு ஏற்ற பதம் (3)
15.நெல்லுருவில் நுழைந்த கருப்பாயி, கல்லு விட்டெரிந்து நெருப்பென விளங்கு (4,2)

நெடுக்காக:
1.காவிப்பனைக் கற்பது துப்ப இல்லை , சரி செய்து காசுக்குத் தர (7)
2.வாத்தியப் படிப்பு வர ஆராய்ச்சி செய்தால் ஏழேழு நாட்களில் தோன்றும் (3,4)
3.நல்லவன் அடிபடுதல் விதி, உள்ளுக்குள் துன்பம் கொள் (4,2)
4.இதுமுதல் வாத்து வந்து முதல் போனது .இருப்பதைத் தேடினால் சமய சித்தந்தம் (6)
6.புத்திக்கு உட்பட்டு நுழைக (3)
10.அம்மை தரும் அம்மை (4)
11.மேலே பார்த்தால் இரு விழிகளும் இணைந்து செயல் படா (4)
13.வட துருவத்தில் இரும்பு ஆக்ஸைடு (2)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Popular posts from this blog

apaaku varaadha kuRaiyai

pookkuzhi

arivai