saththiyam thikattalaam

இந்த மாதிரி தமிழ்க் குறுக்கெழுத்துப் புதிர்கள் உங்களுக்குப் புதிதென்றால் இங்கே (http://www.sparthasarathy.com/crosswords/tamilcwintro.html) சென்று திரு. வாஞ்சிநாதனின் அருமையான விளக்கத்தையும், இங்கு (http://tinyurl.com/Introtoxwordsbypartha) உள்ள திரு. பார்த்தசாரதியின் அருமையான விளக்கத்தையும் படிக்கவும். இந்தக் கட்டங்களில் சாதாரண ஆங்கில ‘கீபோர்ட்’ விசைகளை உபயோகித்தே தமிழ் எழுத்துக்களை நிரப்ப முடியும். உதாரணமாக, ‘புதிர்’ என்று எழுதுவதற்கு ‘puthir’ என்று டைப் செய்ய வேண்டும். எந்த விசைக்கு எந்த எழுத்து என்ற விபரம் இந்தப் பக்கத்தின் இறுதியில் இருக்கிறது. விடைகளை அனுப்பப் புதிர்க் கட்டங்களின் அடியில் உள்ள ‘Submit Answers’ என்ற ‘லிங்க்’-ஐ சொடுக்கவும். ஒரு கட்டத்தைத் தட்டினால், அந்தக் குறிப்புக்கான எல்லாக் கட்டங்களும் பளிச்சிடக் காணலாம். நீங்கள் தட்டிய கட்டம் குறுக்கு மற்றும் நெடுக்குக் குறிப்புகளுக்குப் பொதுவானதென்றால், மீண்டும் அந்தக் கட்டத்தில் தட்டினால், குறுக்கு அல்லது நெடுக்கு குறிப்புக்கு மாறும். செய்து பார்த்து உங்கள் எண்ணங்களை puthirmayam@gmail.com என்ற விலாசத்திற்கு அனுப்பவும்...........................................................

சத்தியம் திகட்டலாம்

This is a web based solver for Tamil crosswords that lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthirmayamgmailcom.


குறுக்காக:
1.கச்சம் கட்ட முதல் உதவி? உள்ளே பார்த்தால் க்ளைமாக்ஸ் (3,4)
5.தவறிய துணியை விட்டு விட்டு நெய்யலாம் (2)
6.(சபாக்களில்) பத்தே ராகத்தில் வெறுங்கை சண்டை (4)
7.'சுர் சாகர்' புனைந்தார் சுஸ்வரமாக (4)
9.சிறுமியர்களின் வண்ணக் கோல் நடனம் (5)
11.மெய்யொடு மெய்யொடு பின்னிய மதலை செயலிழந்து நிற்றல் (5)
12.சிறுவன் அக்பரை டம்மி ஆக்க முயன்ற சாச்சா (5)
15.நான்முகன் நாயகி நாமத்தின் பெரும் பகுதியைத் திருடியவன் (4)
17.பதர் வருகிடில் வருடிவிட்டுப் பங்கிடுதல் (5)

நெடுக்காக:
1.கோடான கோடிப்பேர் பார்த்திட்ட ஆட்டத்தில், உலக்கைக்கோ அகப்பை? (4,3)
2.சத்தியம் திகட்டலாம்; கொண்டது மோசடி ஆகலாம் (3,4)
3.நெதர்லாண்டைப் படச்சு உள்ளயே வச்சானே! (3)
4.கையில் கோப்பை வென்ற தலைவன் அடிச்சா ஆறு, புடிச்சா முட்ட (3,3)
5.வடமொழியில் அதுவே( உண்டு ) (2)
8.துலாக்கோல் போல நீதி மன்ற அழைப்பிதழ் (4)
10.பள பளத்த மனம் படைத்த தவில்(5)
13.அண்ணன் தாக்கினாரா? (கோபம் ) தானா போயிடும் . மீதியைக் கட்டு (3)
14.உலராத தலையெல்லாம் உள்ளே தலையாகா (3)
16.கீழே இருந்து அடங்கு (2)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Popular posts from this blog

apaaku varaadha kuRaiyai

bakthiyuLLE

vandhEmaadharam