kuninjcha thalai

இந்த மாதிரி தமிழ்க் குறுக்கெழுத்துப் புதிர்கள் உங்களுக்குப் புதிதென்றால் இங்கே (http://www.sparthasarathy.com/crosswords/tamilcwintro.html) சென்று திரு. வாஞ்சிநாதனின் அருமையான விளக்கத்தையும், இங்கு (http://tinyurl.com/Introtoxwordsbypartha) உள்ள திரு. பார்த்தசாரதியின் அருமையான விளக்கத்தையும் படிக்கவும். இந்தக் கட்டங்களில் சாதாரண ஆங்கில ‘கீபோர்ட்’ விசைகளை உபயோகித்தே தமிழ் எழுத்துக்களை நிரப்ப முடியும். உதாரணமாக, ‘புதிர்’ என்று எழுதுவதற்கு ‘puthir’ என்று டைப் செய்ய வேண்டும். எந்த விசைக்கு எந்த எழுத்து என்ற விபரம் இந்தப் பக்கத்தின் இறுதியில் இருக்கிறது. விடைகளை அனுப்பப் புதிர்க் கட்டங்களின் அடியில் உள்ள ‘Submit Answers’ என்ற ‘லிங்க்’-ஐ சொடுக்கவும். ஒரு கட்டத்தைத் தட்டினால், அந்தக் குறிப்புக்கான எல்லாக் கட்டங்களும் பளிச்சிடக் காணலாம். நீங்கள் தட்டிய கட்டம் குறுக்கு மற்றும் நெடுக்குக் குறிப்புகளுக்குப் பொதுவானதென்றால், மீண்டும் அந்தக் கட்டத்தில் தட்டினால், குறுக்கு அல்லது நெடுக்கு குறிப்புக்கு மாறும். செய்து பார்த்து உங்கள் எண்ணங்களை puthirmayam@gmail.com என்ற விலாசத்திற்கு அனுப்பவும்...........................................................

குனிஞ்ச தலை

This is a web based solver for Tamil crosswords that lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthirmayamgmailcom.


குறுக்காக:
1.இந்திக்குழந்தை வருத்தம் இரக்கம் (6)
4.என்னுடைய வடமொழி முன்னுக்குப் பின் முரணில்லை(2)
6.(நிலைக்கண்ணாடியில்) பாதம் இல்லாத பூதம் பாக்க மலர (முடியும்) (3)
7.எப்படிப் பார்த்தாலும் ஏற்க முடியாத (3)
8.வனத்திடை வயதான நடைமுறை அர்த்தம் உயிரற்றது (6)
9.அவரவர்தம் முடிவு மூச்சுப் பிடித்தல் (2)
10.உறவுக்கு நடுவில் உதிர்த்து விடு (2)
11.சச்சின் வரும் போது உள்ளுக்குள் ஹரகோஷம் (2,3)
13.பையில் சரிகையை (வைத்து ) கையில் ஸ்வரம் நீக்கி அவையினை சீராக்கு (3)
14.உள்ளத்தால் பக்குவம் சுற்றிலும் மலைகள் கலக்கத்தில் ஒளிந்துள்ளது (7)
16.எதிர் பார்த்தபடி கனிவுமருளும் கொண்ட, பேசாதிருப்பவர் (3)

நெடுக்காக:
1.( கட்சித் தலைவர் வெளியிட்ட வேட்பாளர்) லிஸ்ட் (5)
2.பாடம் சார்பு கொண்ட குழம்பு (4)
3.ரூபாய் போன வழி (புலனாய்வுக்கு உதவும்) (3,3)
4.மண்ணொடு இணையா கழிவு (4,3)
5.முதற்கடை இடையிட்ட மதம் வரலாற்றுப் புகழ் கொண்ட நாடு (4)
6.6 கு இறந்த காலம் இடை விட்டு திடமான (2)
12.உரிப்பது உடைத்து தேவைக் கதிகம் (3)
13.குனிஞ்ச தலையுள்ளே இதிகாச சதிகாரன் (3)
15.'காப்டன்' பேச்சிடை வரலாம் (2)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Popular posts from this blog

apaaku varaadha kuRaiyai

bakthiyuLLE

vandhEmaadharam