sEraththu aNai

இந்த மாதிரி தமிழ்க் குறுக்கெழுத்துப் புதிர்கள் உங்களுக்குப் புதிதென்றால் இங்கே (http://www.sparthasarathy.com/crosswords/tamilcwintro.html) சென்று திரு. வாஞ்சிநாதனின் அருமையான விளக்கத்தையும், இங்கு (http://tinyurl.com/Introtoxwordsbypartha) உள்ள திரு. பார்த்தசாரதியின் அருமையான விளக்கத்தையும் படிக்கவும். இந்தக் கட்டங்களில் சாதாரண ஆங்கில ‘கீபோர்ட்’ விசைகளை உபயோகித்தே தமிழ் எழுத்துக்களை நிரப்ப முடியும். உதாரணமாக, ‘புதிர்’ என்று எழுதுவதற்கு ‘puthir’ என்று டைப் செய்ய வேண்டும். எந்த விசைக்கு எந்த எழுத்து என்ற விபரம் இந்தப் பக்கத்தின் இறுதியில் இருக்கிறது. விடைகளை அனுப்பப் புதிர்க் கட்டங்களின் அடியில் உள்ள ‘Submit Answers’ என்ற ‘லிங்க்’-ஐ சொடுக்கவும். ஒரு கட்டத்தைத் தட்டினால், அந்தக் குறிப்புக்கான எல்லாக் கட்டங்களும் பளிச்சிடக் காணலாம். நீங்கள் தட்டிய கட்டம் குறுக்கு மற்றும் நெடுக்குக் குறிப்புகளுக்குப் பொதுவானதென்றால், மீண்டும் அந்தக் கட்டத்தில் தட்டினால், குறுக்கு அல்லது நெடுக்கு குறிப்புக்கு மாறும். செய்து பார்த்து உங்கள் எண்ணங்களை puthirmayam@gmail.com என்ற விலாசத்திற்கு அனுப்பவும்.........

சேரத்து அணை

This is a web based solver for Tamil crosswords that lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthirmayamgmailcom.


குறுக்காக:
1.இது கம்மி கொண்ட அளவுதான் (3)
3.நிந்தனை மலையாய் நம்பியதில் வந்த சுறுசுறுப்பு இன்மை (3,2)
6. (முற்பிறவி ஊன்றிய) வித்தில் வந்த ஊழ் (2)
7. காற்றைப் பேணல் தலையாய குணம் .அதில் தப்புக் கண்டு பிடித்தல் (சரியா) (2,3)
10.முதல் காண்டம் முடியாத சிறுவன் (2)
11. சாடிய பின்னால் கொஞ்சம் வாத்தியம் வீட்டுக்குக் கீழே (3,3)
12.உதவிக்கு முன்புறம் நண்பன் (2)
13.தாயத்தில் இவருக்கு உரிமை உண்டு (4)
14.குதிராத மாப்பிள்ளை சாமி கொடுப்பது முடியா (2)
15.அடைப்பில் உள்ள 2 உம் 3 உம் கடியாரத்தில் ஒன்றானாலும் இணைத்துப் பார்த்து செயல் பட வேண்டும் (2,3)
16.தன்னை பார்த்து இளித்த உலோகத்துக்கும் பாதுகாப்புத் தர (3,2)

நெடுக்காக:
1.கவ்விப் பிடிக்கும் சேரத்து அணை (4)
2.பொன் பாதி சாமி பாதி குளறுபடி கொஞ்சம் கலந்து தூவினால் உணவுக்கு சுவை ,மணம், காரம் (3,2)
4.இங்கே சொல்லும் விதத்தில் மேளம் கிடைக்கும் (3)
5.முன்னாள் முதல்வருக்குப் பின் மிஞ்சும் பொருள் (2)
8.பந்தம் காண வந்தவரைத் தேடி இழுக்கும் (4)
9.மமதை கொஞ்சம் மாறினால் அழகு செய்யும் (6)
11.அரங்கில் பயப்பட உட்கொண்டது உட்கொண்ட (5)
12.சந்நிதி முன்னால் சாமி கொடுப்பதுமழித்தல் (4)
15.கொடிய நோய் முதல் நாடின் எதிர் கொள்வான் தோழன் (2)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Popular posts from this blog

apaaku varaadha kuRaiyai

pookkuzhi

arivai